Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bed & Breakfast “NATUURLIJK”


1 Boekingen

Om boekingen te doen bij B&B NATUURLIJK” dient de hoofdhuurder 18 jaar of ouder te zijn. B&B “NATUURLIJK” behoudt zich het recht voor om ten alle tijden-zonder opgaaf van reden- een boeking te weigeren B&B “NATUURLIJK” zal de boekingen binnen 10 dagen na ontvangst digitaal aan U bevestigen en factureren. Mocht U geen e-mailadres hebben dan ontvangt U de bevestiging en factuur per post. De bevestiging en factuur dient U direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 10 dagen na datum van de bevestiging en factuur en voor aanvang van het verblijf. Bent U binnen 10 dagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging en factuur, dan dient U zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen 0615697755 of 0620618645.

2. Boekingen op lange termijn.
Wilt U onze B&B boeken in een periode waarvoor de huurprijzen nog niet bekend zijn, dan verrichten wij een voorreservering voor U. U ontvangt binnen enkele dagen de bevestiging van Uw voorreservering. Een voorreservering is voor beide partijen geheel vrijblijvend. Uw voorreservering wordt een definitieve reservering op het moment dat U de factuur van de boeking ontvangt. U kunt nog kosteloos reserveren tot uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.

3. Duur en afloop van de overeenkomst.
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

4. Prijs en prijswijziging.
De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven. Welke door B&B “NATUURLIJK” zijn vastgesteld.

Indien, na vaststelling van de overeengekomen prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van B&B “NATUURLIJK” extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct op het appartement of de gasten betrekking heeft, kunnen deze aan U worden doorberekend, ook na de sluiting van de overeenkomst.

5. Appartement-informatie.
– B&B “NATUURLIJK” is een contactvrij appartement, beperkt contact maar de gastvrijheid blijft.
– B&B “NATUURLIJK” is een rookvrij appartement.
– Uiteraard houden wij ons aan de voorgeschreven coronamaatregelen.
– Bij de huurprijs van het appartement is inbegrepen:
– Ontbijt en lunch
– Waterverbruik
– Gas en elektriciteit
– Dagelijks schone handdoeken
– Eindschoonmaak
– Gebruik van t.v.
– Gebruik van WIFI
– Toeristenbelasting
– BTW volgens de richtlijnen van de BTW-administratie van Nederland

6. Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan bij B&B “NATUURLIJK”.

7. Betalingen
U dient de betalingen in euro’s te verrichten, contant bij aankomst of vooraf per bank tenzij anders is overeengekomen. 

Indien, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, Uw betalingsverplichtingen binnen een termijn van 2 weken na de schriftelijke aanmaning niet nakomt, heeft B&B “NATUURLIJK” het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van B&B “NATUURLIJK” op de volledige betaling van de afgesproken prijs.

De door B&B “NATUURLIJK” in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een in gebreke stelling, komen ten laste van de gast. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

8. Annuleringen.
Het is raadzaam om een annuleringsverzekering af te sluiten bij Uw verzekeraar. Zonder annuleringsverzekering of met een annuleringsverzekering met ongeldige reden , zijn de volgende bepalingen van toepassing :

a. Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum bent U niet gehouden enig bedrag aan B&B “NATUURLIJK”te betalen.

b. Bij annulering tussen 24 uur en 3 dagen voor de ingangsdatum bent U gehouden 100% van de eerste nacht van de overeengekomen prijs aan B&B “NATUURLIJK”te betalen. Een dag begint om 0.00 uur.

c. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum bent U gehouden 100% van de gehele reserveringswaarde te betalen. Een dag begint om 0.00 uur.

d. Bij voortijdige beeindiging van Uw verblijf is het totaalbedrag van de boeking verschuldigd.

e. In geval van, het niet op komen dagen, bent U in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.

De betaling van het bepaalde onder a,b,c,d en e dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum in het bezit te zijn van B&B “NATUURLIJK”.

9. Aankomst en vertrek.
Bij aankomst van B&B “NATUURLIJK” vindt U de sleutel in het sleutelkastje ( de code ontvangt U vooraf per mail of app ). Inchecken vanaf 15.00 uur. Op de dag van vertrek is de uitchecktijd uiterlijk 11.00 uur, dit in verband met schoonmaakwerkzaamheden.

10. Huishoudelijk reglement.
Teneinde het verblijf in B&B “NATUURLIJK” zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de door B&B “NATUURLIJK” vastgestelde ( gedrags ) regels zoals beschreven bij de huisregeltjes ( te vinden in het informatieboekje ). Overtreding van de huisregels, kan verwijdering van B&B “NATUURLIJK” tot gevolg hebben, zonder restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan.

11. Overmacht.
Overmacht van de zijde van B&B “NATUURLIJK” bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van B&B “NATUURLIJK” , daaronder begrepen oorlogsgevaar, blokkades, overstromingen, virusuitbraken, en andere storingen of gebreken.

12. Aansprakelijkheid.
B&B “NATUURLIJK” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal en/of schade op het terrein. Gebruik van alle faciliteiten van onze B&B, zijn op eigen risico. Ouders van kinderen nemen de verantwoordelijkheid of zij hun kinderen in staat achten om veilig in de bedstee te slapen.

B&B “NATUURLIJK” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

B&B “NATUURLIJK” is aansprakelijk voor storingen in de Nutsvoorzieningen, tenzij B&B “NATUURLIJK” een beroep kan doen op overmacht.

De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor verlies en/of schade die bij B&B “NATUURLIJK” ontstaat als direct of indirect gevolg van hun verblijf.

13. Klachten.
Ondanks alle zorgvuldigheid van B&B “NATUURLIJK” kan het voorkomen dat U een rechtvaardige klacht heeft. Deze klacht dient U direct aan ons door te geven, om ons in de gelegenheid te stellen de klacht op te lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt U de klacht voorleggen aan een bevoegd rechter.

Op alle geschillen met betrekking op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

Geschillen tussen een gast en B&B ”NATUURLIJK” over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de gasten en B&B “NATUURLIJK” worden voorgelegd aan een bevoegd rechter.

Een geschil wordt door een bevoegd rechter aanhangig gemaakt, onder vermelding van namen en adressen van de gasten en B&B “NATUURLIJK” en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer een gast het geschil aan

de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is B&B “NATUURLIJK” aan deze keuze gebonden.

De bevoegd rechter is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen, dat betrekking heeft op een klacht over ziekte, lichamelijk letsel, dood of op de nietbetaling van een factuur waaraan geen materiele klacht ten grondslag ligt.

Alle vorderingen van gasten verjaren na verloop van 1 jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.